Ulgi ustawowe PKP

Ulgowe przejazdy koleją

Tabela ulg ustawowych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 295) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 684)

Uprawnieni do ulgi

 1. Dzieci w wieku do 4 lat
 2. Funkcjonariusze Straży Granicznej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
 3. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
 4. Umundurowani funkcjonariusze Policji (w czasie wykonywania czynności służbowych)
 5. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
 6. Opiekun lub przewodnik osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji lub osoby niewidomej
 7. Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową
 8. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia – wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo–wychowawczej, …
 9. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w poz. 8
 10. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne – 2 przejazdy w roku
 11. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji
 12. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych jeśli jest uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy
 13. Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
 14. Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
 15. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób niewidomych
 16. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 17. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – do ukończenia 24 roku życia
 18. Dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografia, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim
 19. Studenci do ukończenia 26 roku życia i Doktoranci do ukończenia 35 roku życia
 20. Studenci – studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia
 21. Posiadacze Karty Polaka
 22. Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
 23. Nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografia, kultury polskiej.
 24. Nauczyciele akademiccy
 25. Rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny

oraz tabela nr 2:

 

 1. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów
 2. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy inwalidów
 3. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie wymienionej w poz. 1 lub 2
 4. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy
 5. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy in- walidów
 6. Kombatanci w tym członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Weterani poszkodowani
 8. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 9. Honorowi dawcy krwi

Tabele ulg ustawowych.

Zaktualizowano 31 października 2023